བསམ་ཆུ༹ལ་

ཨ་རོགས་ཁམས་པས་བདེན་པ་འཆོ༹ལ་ཞེས་ ཨུ་ཆུ༹གས་ཐོད་བརྒལ་ཡང་ཡང་བྱེད་ ཨ་རོགས་ཁམས་པས་སྲོལ་བཟང་འཇི༹ན་ཞེས་ རིགས་རུས་དབྱེ་བས་མི་སེམས་བསྐོང ཨ་རོགས་ཁམས་པས་ཕ་ཟས་བཟའ་ཅེས་ ཤ་དང་ཆི༹ལ་ལ་ཡང་ཡང་ཆགས་ ཨ་རོགས་ཁམས་པར་སྤོབས་པ་ཆེ་ཞེས ཆང་དང་རག་ལ་ཡང་ཡང་བཅོལ་་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "༡༠༽ ཁམས་པའི་རྣམ་བཤད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།