ཁམས་པའི་རྣམ་བཤད་ལ་ལེན་འདེབས

དྲ་གྲོགས་ཞིག་གི་ཁམས་པའི་ལེགས་ཆ་དེ་ཚོར་སྦས་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་ཁོ་ན་བྱས་འདུག། ངས་བྱས་ན་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནང་ལེགས་ཆ་སྦས་ནས་སྐྱོན་ཁོ་ན་བརྗོད་ན་སྐྱོན་ཆ་མེད་པའི་མི་ཞིག་ཨ་ཡོད་ན། ལྷག་པར་དུ་ཁྱོད་རང་ལྟར་བུ་ཆ་མཚོན་ན་མི་བྱབ་ཆུང་ཞིག་ཡིན་པ་ཐག་གི་ཆོད་འདུག། བྱེ་བྲག་གིས་མིང་སྤྱིར་ལ་བཏགས་ནས་ཁམས་པ་ཟེར་ལབ་འདུག་བ། མདོར་ན་ཁམས་པ་ཡིན་ནས་བཟུང་སྟེ་མི་སྡུག་པོ་ཡིན་པ་སྟོན་འདུག་བ། བཀའ་ཟུར་ཟམ་གདོང་དང་བཀའ་ཁྲི་བློ་སེང་དང་མ་ཚད་ཁམས་ཡུལ་སྡེ་དགེ་དང་དཀར་མཛེས་དང་ཡུལ་ཧྲུལ་དང་འཇོ་མདའ་དང་ཆབ་མདོ་དང་མི་ཉག་དང་སེར་ཤུལ་དང་ནང་ཆེན་དང་ཡུལ་ནན་སོགས་ཁམས་ཁུལ་ས་ཆ་ཆེ་ཁག་དེ་ཚོ་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་བོད་མི་རིགས་གི་ཆེད་འཐབ་བརྩོད་བྱས་པ་མཐོང་མ་སོང་བ་ཁྱེད་རང་མིག་ལོང་བ་ཞིག་དང་འོན་པ་ཞིག་ཡིན་ས་རེད་ཡང་ལྐུག་པ་རེད་མི་འདུག་མཚད་ཁྲོན་པའི་སྦལ་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ངེས། ཁྱོད་རང་ལ་དཔེར་གཅིག་བཀོད་སེམས་ཅན་ཕག་ཟེར་མཁན་དེས་ཁོ་རང་ཤི་ཁ་གནམ་ཐེང་མ་གཅིག་མཐོང་རབས་ཡོད་དེ་དང་ཁྱོད་གཉིས་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་རེད་ཁྱོད་རང་འཆི་ཁ་ཁམས་པ་ཟེར་མཁན་དེ་ཡག་པོ་ཡིན་པ་ད་བཟོད་ཧ་གོ་ངེས། ཁྱོད་རང་ནི་མི་བྱབ་ཆུང་དང་མི་ངན་དང་མི་ཐབ་ཆག་གཅིག་ཡིན་པ་ཐག་གིས་ཆོད་འདུག། གཞན་པ་ཁྱོད་རང་དལ་འབྱོར་བཅོ་བརྒྱད་ཚང་བའི་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་ན་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་བྱེད་པའི་དུས་ལས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་གི་མཐེན་འཁྱེར་བྱེད་པའི་དུས་མིན་པ་ཧ་གོ་གི་མི་འདུག་བ་ཁག་མེད་གཟའ་རོ་ཡིན་པ། མ་ཚད་ཁམས་པའི་རྣམ་བཤད་བྱས་ན་སློབ་སྦྱོང་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཁྱོད་ལས་ལྷག་གཅིག་དགོས་རེད། ཁྱོད་རང་གིས་ཁྱོད་རང་ནང་མིས་རྣམ་བཤད་གཅིག་གྱིས་དེ་ཡང་ཡག་པོ་གཅིག་ཧ་མི་གོ་ངེས། བོད་སྤྱི་བའི་ཞབས་འདྲེན་སྒེར་སོར་སོ་ཕ་མའི་ཞབས་འདྲེན་ཕ་མྱེས་མི་རབས་གིས་རྐང་འདྲེན་མ་བྱེད་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "༡༠༽ ཁམས་པའི་རྣམ་བཤད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།