མཐོ་སྒང་གིས་བུ་མོ

མི་ཕམ་ཚངས་ཐིག་ལགས་ལ་རྒྱབ་བསྐྱོར་ཡོད་རྒྱབ་བསྐྱོར་ལོས་ཡོད་དྲང་བདེན་དང་ཆེས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྣམ་དཔྱོད་གྱི་རྩལ་ལས་གྲུབ་པའི་སློབ་སྟོན་ལེགས་པོ་དེ་ལྟར་གནང་བ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་གི་ཡོད། ང་རང་གིས་ཀྱང་སྐུ་ལུས་མེ་སྲེག་གཏོང་མཁན་དེ་ཚོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་སེམས་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཐུང་ངུ་ཞིག་ཡོད་དཔེར་ན་སྟག་མོ་མ་བུ་ལྔ་ཡི་ཆེད་བདག་ཅག་སྟོན་པས་ལུས་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཀའི་སྤྱོད་པ་ཡིན་པར་འདོད་ན་སེམས་ཅན་དུང་ཕྱུར་མང་པོས་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་བ་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་ཚུལ་བླ་མེད་ཞིག་ཡིན་པ་སྨྲོས་མེད་རེད། མ་ཚད་དཔེར་ན་དེད་དཔོན་སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲུ་ནང་གི་མི་ལྔ་བརྒྱ་སྐྱབས་པའི་ཆེད་མི་ནག་མདུང་ཐུང་ཅན་སྒྲལ་བ་དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཛད་པ་ཡིན་ན་སེམས་ཅན་དུང་ཕྱུར་མང་པོའི་ཚེ་སྲོག་དང་འཚོ་གནས་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཆེད་སྐུ་ལུས་མཆོད་མེར་འབུལ་བ་དེ་བྱང་སེམས་རྣལ་མའི་མཛད་ཚུལ་ཡིན་པ་སྨྲོས་མེད་དུ་མ་ཚད་གཏན་ཚིགས་གི་གྲུབ་འདུག། དེང་སོང་ལྟར་བུ་ཆ་མཚོན་ན་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ནང་ཆོས་དར་ཁྱབ་འགྲོ་ནས་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད་དེ་ཡིན་ཙམ་ནང་ཆོས་འཆད་ཉན་བྱེད་དུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟེར་ན་གང་ཡིན་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ཙམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟེར་ན་སྒྲུང་གཏམ་ལྟར་བུ་ཞིག་ལ་དཔེ་མཚོན་བྱེད་མི་དགོས་པ་ང་ཚོས་སྐུ་ལུས་མཆོད་འབུལ་བྱེད་མཁན་འདི་ཚོར་དཔེར་བཀོད་ནས་འཆད་ཉན་བྱེད་ཆོག་གི་འདུག། འོ་བྱས་ཙམ་འཛམ་གླིང་ལྡིང་ཆའི་གོང་ལ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་མཁན་ཚོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཛད་པ་བླ་མེད་འདི་ཚོ་འཛམ་གླིང་གང་སར་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་རོགས་ཞུ་གི་ཡོད། དེས་གཅིག་ན་ནང་ཆོས་དར་ཁྱབ་ལ་ཕན་པ་དང་གཉིས་ན་བོད་པའི་ཆབ་སྲིད་ལ་ཕན་པ་དང་གསུམ་ན་བོད་མི་རིགས་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་གང་སར་ཁྱབ་སྒྲག་བྱེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག། ད་དུང་འདིར་སྐུ་ལུས་མཆོད་འབུལ་བྱེད་མི་རིགས་ཟེར་མཁན་ཚོར་དང་སྐུ་ལུས་མེ་ལ་འབུལ་ན་ཆོས་དང་འགལ་ཡོད་ཚུལ་དང་མ་ཚད་མི་རིགས་རྩ་མེད་འགྲོ་ཚུལ་སོགས་གསུངས་པ་དེ་ཚོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཛད་པ་ལ་བར་ཆད་སོགས་མདོར་ན་བཀག་འགོག་བྱེད་མི་འོས་པ་དང་བཀག་འགོག་བྱེད་མི་རིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཁོ་མོས་འདོད། མ་བསྐུལ་དང་བླང་གིས་འདི་རིགས་བསམ་ཚུལ་ཡོད་ན་གང་མང་མང་དྲ་རྒྱ་རྣམས་སུ་འགྲེམ་སྤེལ་ཡོང་བའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད། བོད་རྒྱལ་ལོ
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "༡༠༽ ཁམས་པའི་རྣམ་བཤད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།