ཡིད་སྐྱོ་བའི་གནས་ཚུལ་།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཟུར་པ་དང་མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་ཚོགས་གཞོན་ཟུར་པ་བྱ་རྒོད་སྲས་དོན་ཡོད་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོ་ཟླ་༡༢ ་པའི་ཚེས་ ༡༩་ཉིན་བབློ་བར་དུ་སྐུ་ཡི་ཕན་པ་རྫོགས་པའི་ཡིད་སྐྱོ་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའི་སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ཆེད་དུ་མྱ་ངན་དང་གུས་མདུད་ཞུ་གིས་ཡིན་།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།