རེ་བ།

གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་འདོན་གནང་བར་སྙིང་ནས་ཡི་རངས་ཞུ། འོན་ཀྱང་ཁྱེད་དང་པོ་དག་ཡིག་ཡག་པོ་ཞིག་སྦྱང་ནས་གདོད་ས་སྐྱའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་བྱས་ན་མ་གཏོགས་གོང་གི་གནས་ཚུལ་ཡིག་ཕྲེང་ཁ་ཤས་འདིའི་ནང་ཡིག་ནོར་ག་ཚད་འདུག་གཟིགས་དང་། ས་སྐྱ་ལ་ཡི་གེ་འབྲི་མཁན་ཁྱོད་ལས་དྲག་ཙམ་དེ་འདྲ་མེད་དམ། སྔོན་ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་པོ་ཟེར་བ་ཅོལ་ཆུང་ཁོ་ཡང་དེ་འདྲ་རེད་ཁ་གཅིག་པོ་མ་གཏོགས་མེད་པ། ད་དུང་ཇོ་ནང་ལ་ཁ་གཏད་བྱེད་ག་བྱེད་སྙིང་རྗེ་ཇོ་ནང་ཚོ་མི་ཉུང་ཡང་མཁས་པ་ག་འདྲ་འདུག་སྨོན་ལམ་དུས་དེབ་དང་། རྩོམ་ཡིག་ཁག་ལ་གཟིགས་དང་མཁྱེན་ངེས་ས་སྐྱ་ལ་ཁྱོད་འདྲ་བོ་རྐྱང་རྐྱང་ཡིན་ན་ཇོ་ནང་གི་རྗེས་སྣེ་ཙམ་ཡང་ཟིན་ས་མ་རེད་དོ། །


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།