མསམ་དཀར་སྦྱར་ནག།

བསམ་པལ་དཀར་ལ་སྦྱོར་བ་གནག་པའི་ལས་མེད་པར་ཐལ། མེད་ན་དཀར་ནག་འབྲེལ་མའི་ལས་མེད་པར་ཐལ་ལོ།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རང་ལུས་མེ་སྲེག་དོན་ལྡན་ཨེ་ཡིན་ན།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།