དགྲ་མགོ་རྡུང་བའི་དཔའ་བོ་ཞིག་ཐོན་འདུག

༄༅། །དགྲ་མགོ་རྡུང་བའི་དཔའ་བོ་ཞིག་ཐོན་འདུག ཁྱེད་དགྲོ་བོའི་ལག་ཏུ་ནམ་ཡང་མ་ཚུད་པར་ཤོག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཆབ་མདོ་ཁུལ་རྫ་རྒྱུད་ཀརྨ་ཤང་དུ་འབར་རྫས་བརྒྱབ་ཡོད་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།