ཚང་མས་འགན་ཁས་ན་ཡག་པོ་འདུག

ད་དུང་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་བཀའ་ཁྲི་ག་འདྲ་ཞིག་དགོས་མིན་ལ་དོ་སྣང་ཙམ་ཡང་མི་བྱེད་མཁན་མང་པོ་མཐོང་བྱུང། དོ་སྣང་མེད་ན་བསམ་བློ་ཡང་གཏོང་གི་མ་རེད། དོན་ངོ་མར་ང་ཚོས་བློ་རིག་གྲུང་བོ་བྱས་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་མང་ཙམ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "སྐབས་རྗེས་མའི་བོད་གཞུང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་མི།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།