འདོད་གཏམ།

གསར་འགྱུར་ཡིན་ན་ ང་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་བ་ཞིག་དང་ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ་ིག་བཀོད་ན་བཟང་འདི་ལྟ་བུའི་གསར་འགྱུར་བཀོད་པ་ལས་མ་བཀོད་ན་ནཾབཟང་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་སེམས་ཁྲལ་བསླང་སོང་ངོ་མ་ཡིན
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཨ་རིའི་ནང་གི་མཛད་འཆར་ཁག་ཅིག་ཕྱིར་འཐེན་གནང་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།