ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

སངས་རྒྱས་ལགས་ནས་ཆེས་འགལ་གནས་ཆེ་བ་དང།་་ཆེས་བསླབ་ཆེན་གྱི་༸རྒྱལ་བའི་གསུང་འཕྲིན་རིན་པོ་ཆེ་དེ་བཞིན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་པར་དམིགས་གསལ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཐེངས་འདིར་རླབས་ཆེན་གྱི་ཐག་གཅོད་ཅིག་བྱས་པ་ཡིན།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།