བློ་སེང་ལ་རེ་བ།།

༆།། མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེངྒེ་ལགས་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བ་དང་ཆབ་གཅིག་ཏུ་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སྲོག་རྩ་ཁྱེད་རང་ཡིན་པའི་མ་འཁྱུག་ཞོག་ཕ་བཟང་བུ་སྐྱེས་ལགས།། མ་འོངས་ བོད་མི་རིགས་གི་རྩ་དོན་དང་གོངས༧ས་མཆོག། བོད་གངས་ལྗོངས་ཡུལ་ལ་གདན་ཞུ་གནང་མཁན་ཕོ་རྒོད་ཁྱེད་རང་ཡིན་པའི་དུས་ལ་སླེབས་སོང་།། མ་འོངས་པ་སྐབས་བཞི་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་བ་༢༠༡༦ ལོ་གངས་ཅན་ཁ་བ་རིག་པའི་ལྗོངས།། རྒྱ་ས་ལྷ་སའི་གླིང་ནས་འདེམས་གནང་ཐུགས་པའི་རེ་བ་འདུག་ལགས།།
Article, commented by this comment, could not be loaded (ArticleID=5621; CommentID=5678)བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།