རྗེས་སུ་ཡིད་རང་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་།

སྦེལ་ཇིམ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་བསྟི་གནས་ཁང་ཞིག་གསར་བསྐྲུན་གནང་ཐུབ་པ་དེ་ནི་དགའ་འོས་པ་ཞིག་རེད་ལ། དེ་བཞིན་རིག་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་བསྟི་གནས་ཁང་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ གནང་བ་དེ་ནི་རྗེས་སུ་ཡིད་རང་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་ཁོར་ཡུག་དབང་གིས་གྲུབ་འབྲས་རླབས་ཆེན་ཐོབ་རྒྱུ་ནི་རི་བོང་གི་རྭའི་རྩེར་ཟློས་གར་འཁྲབ་ཏུ་རེ་བ་དང་གཉིས་མེད་དུ་གྱུར་སྙམ། །


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།