ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་སྤྱི་སྐད།

ཁོང་རྣམ་པའི་མཛད་འཕྲིན་ལ་ལེགས་སོའི་སྔགས་བརྗོད་ཞུ། ད་དུང་ཡང་ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་སྤྱི་སྐད་ལྷ་སའི་སྐད་གདངས་སུ་གྱུར་པའི་ཡིག་སྐད་སྤྱོད་པར་འབད་གལ་ཆེ། སློན་ལམ་བོད་ཀྱི་སྐད་གདངས་གཉེན་ཆས་བཟང་པོ་དེ་ཡང་ཁྱབ་སྤེལ་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་གལ་ཆེ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྒྱ་བོད་དབྱིན་ཡིག་གསུམ་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་མིང་མཛོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།