བུད་མེད་ཚོགས་པ།

སྔ་མིན་ཕྱི་མིན་འདི་འདྲ་ཞིག་བུད་མེད་ཚོགས་པའི་ཚོད་ལྟའི་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པ་ཡིན་ནམ། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་རུང་ད་བར་ཕྱིར་བསྒྲགས་མ་བྱས་པས་འགོག་རྐྱེན་གང་ཞིག་ཕྲད་ཡོད་དམ། ཡང་ན་གཡོ་འཇུས་ཞིག་ཡིན། ཡང་ན་བློ་ཁོག་གིས་མ་འདེངས་བ་ཡིན། བུད་མེད་ཚོགས་པས་དོན་དམ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕན་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་བྱེད་བསམ་ན་བུད་མེད་རྣམས་ནས་ཕྲུག་གུ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱ་རྒྱུ་དགོངས་པ་མང་ཙམ་བཞེས་ནས་ལག་བལྟར་གནང་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་མོད། དཔེར་ན་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་བཞིན་ཕྲུག་གུ་བཅུ་དྲུག་སྐྱེ་སྤེལ་གནང་ཡོད་ལ་དེ་བཞིན་བོད་ནང་དུ་ཨ་མ་མང་པོ་ཞིག་ནས་ཕྲུག་གུ་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུ་སྐྱེ་སྤེལ་གནང་བཞིན་ཡོད་པས་དེ་ལ་གཟིགས་དགོས། ཆབ་སྲིད་བུད་མེད་ཀྱི་མི་འཇོན་ཐག་ཆེད་རེད་ དེ་ལྟར་མ་རེད་དམ་ཁྱེད་ཀྱིས་གསུངས་དང་།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཚོད་ལྟའི་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་སོང༌།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།