སྙིང་རེ་རྗེ།

ཁྱེད་ནི་ཡིག་ནོར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུཏ་འདུག་ད་དུང་དག་ཡིག་ཡག་པོ་སྦོག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "༼ ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ནམ་ཡང་བརྗེད་དུ་མེད། ༽"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།