དྲིས་ལན།

གལ་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེར་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ཁོང་ཉིད་གློད་དགོས་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་སྲིད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་གི་གློད་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ད་ལྟ་ལིའུ་ཞའོ་པོའི་གནས་སྟངས་ལས་ཤེས་ཐུབ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།