གཞོན་ནུའི་ཐོག་ལྟ་སྟངས་ཐིག་པ་ཞིག

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པས་ཇི་ཙམ་མཛད་སྒོ་ཚོགས་ཀྱང་། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་བ་ལ་ཕན་མི་ཐོག བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པས་ཇི་ཙམ་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཀྱང་། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་པའི་ནུས་པ་མེད།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།