ཡག་པོ་རེད།

གསེར་དངུལ་ས་འོག་ཏུ་གནས་ཀྱང་། འོད་སྣང་ནམ་མཁའ་ལ་ཁྱབ་འདུག ལུག་རྗི་རྩཱ་ཐང་ན་གནས་ཀྱང་། གླུ་སྐད་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འཕུར་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "སྙིང་སྟོབས་ཅན་གྱི་བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་གཟེངས་རྟགས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།