ད་དུང་སྐད་འབོད་ཤུགས་ཆེར་བྱེད་བཞིན་འདུག

་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅིག་སྟེང་ད་དུང་སྐད་འབོད་ཤུགས་ཆེར་བྱེད་བཞིན་འདུག བོད་ཡིག་དགོས་ཞེས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ཁར་སློབ་མ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གིས་པེ་ཅིང་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅིག་སྟེང་ད་དུང་སྐད་འབོད་ཤུགས་ཆེར་བྱེད་བཞིན་འདུག


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།