སློབ་མ་ཡོངས་རྫོགས་ཡར་ལང་སྐད་འབོད།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐོ་རིམ་སློབ་དང་པོ་སློབ་མ་ཡོངས་རྫོགས་ཡར་ལང་སྐད་འབོད། ད་ནང་སྔ་མོ་པེ་ཅིང་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པ་ནས་བཟུང་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐོ་འབྲིང་དང་པོའི་སློབ་མ་ཡོངས་རྫོགས་སློབ་གྲྭའི་ལས་རྩལ་རྭ་བར་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཆུ་ཚོད་བཞི་ལྷག་ལ་ངག་བཅད་དེ། ད་ལྟ་ལག་ལེན་བྱེད་འགོ་བརྩམས་པའི་ཡིག་ཆའིདགོངས་དོན་ལ་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་པ་མཚོན་པར་བྱས། ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་དང་ཕྱེད་ཀའི་སྟེང་ནས་ལག་ཏུ་བསྒྲགས་ཡིག་སོགས་ཕྱར་ནས། བོད་ཡིག་སློབ་པར་རང་དབང་དགོས། བོད་སྐད་བཤད་པར་རང་དབང་དགོས། སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ་མེད་མི་རུང་། ཞེས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་བཞིན་ཆབ་ཆ་གྲོང་གི་སྲང་ལམ་ཆེ་ས་ཁག་ཏུ་སྐོར་སྐྱོད་བྱས་མཐར་ཕྱིར་ལས་རྩལ་རྭ་བ་ན་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་རེད། ཞེས་གནས་ཚུལ་དངོས་སུ་མཐོང་མཁན་ཞིག་ནས།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།