རེ་བསྐུལ།

རང་སྡེའི་རིགས་ལ་ཞེན་པ་དཀར་པོའི་མདངས།། རང་བྱུང་སྙིང་གི་དབུས་ན་གནས་པ་འདིས།། རང་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རྗེ་འབངས་ལ།། རང་གིསནུས་པའི་སྲི་ཞུ་གང་ཐབས་སྒྲུབ།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "གསར་དུ་བསྐོས་པའི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།