མཆོག་དུ་གྱུར་པའི་བཀའ་ཁྲི་བློ་སེང་མཆོག་

རྒན་བག་གྲོ་ལགས་ཀྱིས་བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་རེ་སྨོན་ཞུ་་་་་་ཡིན་ནབློ་བཟང་སེང་གེ་གང་དྲག་་་་་་་་་རྒྱ་རི་ཨ་མས་དང་་་་བཀྲས་མཐོང་སྤོ་སྤོ་གཉིས་ཀྱིས་་་ག་ས་ག་ལ་དངུལ་མང་པོ་ཞིག་་་་ཨོ་མང་དྲག་ན་ང་་ལ་ངན་ཁ་་ཡོད་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བློ་བཟང་སེངྒེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།