ཁ་ནག་དེ་ཚོ།

ཁ་ནག་དེ་ཚོས་ཡང་འཁྲུག་དགོས་བསམས་འདུག སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་འདུག་མ་གཏོགས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བཀའ་ཁྲིའི་ལས་ཁུར་ཡུན་ཚད་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ཟགས་པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།