ཡག་པོ་འདུག

ལེགས་སོ་བསྔགས་བརྗོད་ཡོད་ཡག་པོ་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "དམ་བཅའི་ཚིག་དོན་ལྟར་འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སྡང་སྤང་དགོས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།