ཡག་མོ། ཡག་མོ། འདུག

དེ་རིང་ཨམ་སྐད་དང་སང་ཉིན་ཁམས་སྐད་དུ་བསྒྱུར་གནངས་ཉིན་ལུང་ཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ཡག་མོ། ཡག་མོ། འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "༧གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་ཨམ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།