བསམ་ཚུལ།

༧གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་ནི་ཡུལ་སྐད་ཀྱིས་བསླད་པ་ཉུང་བའི་ཁར། ཁོང་རྟག་པར་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་མི་སྣ་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་ཟབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དབུས་སྐད་རྐྱང་བ་ཞིག་གསུང་གིན་མེད་ལ། ཡིག་སྐད་དང་མཐུན་ཤོས་ཆེ་བའི་་ཁོང་གི་གསུང་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སམ་བོད་ཡིག་གི་ཆུ་ཚད་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱད་ཅུ་ནས་དགུ་བཅུ་ཙམ་གོ་ཐུབ་་པས་ན། ཨམ་སྐད་སོགས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དགོས་པའི་དགོས་པ་ལྷག་པ་ཞིག་མ་མཐོང་ངོ་།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "༧གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་ཨམ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།