ད་ལོངས་ཤོགས།

བུ་ཞིག་ཡིན་ན་ད་ལོངས་ཤོགས། རིག་པའི་རྩལ་ཞིག་མཆིས་ན་ད་འགྲན་དགོས། གནས་ལུགས་དོན་ཞིག་གོ་ན་ད་སྟོན་ཞིག མི་སྒེར་ལྟ་བ་ཡོད་ན་ད་སྨོས་ཤིག


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།