ང་ཚོའི་ཚོགས་གཙོས་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་མཛད་འཆར།

སྦེལ་ཀོབ་ས་གནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོའི་ངོས་ནས་དབུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་བོད་དོན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བར་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བོད་མི་ཚང་མས་ཁོང་གི་བོད་དོན་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའི་ཐུགས་སྨོན་གནང་རོགས།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།