འཚམས་འདྲི།

དངོས་གནས་གསར་འགྱུར་ཡག་པོ་འགོད་གནང་འདུག ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་བའི་རེ་སྒུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ས་སྐྱ་༧གོང་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་མཛད་འཕྲིན།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།