བསྔགས་བརྗོད་ཡོད།

སེ་ར་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་བྱ་ཞིག་བསྔགས་བརྗོད་ཡོད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱིས་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་འཆར།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།