ལོ་གསར་ཐོངས།

ལོ་གསར་མ་གཏང་ནས་ཕན་ཞིག་ཡོད་ན། བོད་རང་བཙན་མ་རག་བར་དུ་མ་གཏོང་ཡང་ཆོག འོན་ཀྱང་་་་ལོ་གསར་ཕར་ཞོག་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་ཟས་བཅད་བསྡད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟོས་དང་། ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་རེད་དམ། དེ་ལས་ལོ་གསར་སྐྱིད་ཐག་ཆོད་ཅིག་གཏོང་དང་ཡག་ཤོས་རེད།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།