བོད་ཡུལ་

ད་ལམ་གྱི་བོད་མི་ཚང་གི་རྣམ་ཤེས་རྒྱ་དམར་གྱི་བཟུང་གི་ གཏམ་ཤོད་པའི་དབང་མེད་གི་ ཅི་བྱ་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "སོག་རྫོང་གི་བོད་མི་བཞི་ལ་ལོ་གཅིག་ནས་གསུམ་བར་ཁྲིམས་ཆད། "བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།