ང་ཕོད་དང་ང་ཕོད་འདྲ་བ།

ང་ཕོད་དང་ང་ཕོད་འདྲ་བའི་སྔོན་མའི་བོད་ཀྱི་སྐུ་དྲག་གམ་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་ཟ་འདྲེ་དེ་ཚོར་ཕུགས་བསམ་དང་རྒྱང་ལྟས་སོགས་ཀྱི་འཇོན་ཐང་མེད་སྟབས་བོད་འདི་གཞན་དབང་དུ་ཤོར་བ་རེད། ང་ཕོད་དང་འདྲ་བའི་རྒྱ་གཅེས་བོད་མི་འདི་ཚོ་སྔ་ཙམ་ཤི་ན་དགའོ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།