རང་དབང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་གཏང་།

རང་དབང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ནང་བུད་མེད་ལ་ཞལ་མཐོང་མེད་པས། སྲིད་ཀྱི་བྱ་བ་ཡང་བསྒྲུབས་བཅུག་པ། བཙན་བྱོལ་སྲིད་གཞུང་དང་རྒྱ་དམར་གྱི་སྲིད་གཞུང་སུ་རང་དབང་ཡིན་ལ་། སུ་སྒེར་བཅོད་ཡིན་པ་སུ་ཡང་གསལ་པོ་གོ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།