བླ་མའི་རང་གཤིས།

བླ་མ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡིན་ཡང་རང་དམན་སར་འཛིན་ཐུབ་མཁན་ཞིག་དགོས་པ་དེ་གལ་ཤིན་ཏུ། ཆེ་བླ་མ་འགའ་ཤས་ལ་སྤྱོད་པ་དང་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་ཡོད་འདོག་དང་འཇོན་འདོག ད་དུང་དངུལ་གྱི་ཆེད་བྱ་བ་གང་ཡིན་བྱེད་ཐུབ་མཁན་མང་བས་སེམས་སྐྱོ་དགོས་པ་ཞིག་འདུག འགའ་ཞིག་གྲྭ་བ་ལོག་ཡོད་ན་ཡང་ད་དུང་གྲྭ་གཟིགས་བྱས་ནས་འདུག་ཐུབ་པ་དེ་ཚོ་མཐོང་ཡོངས་དུས་ངོ་མ་ཅན་གི་སེམས་སྐྱོ་གི།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བླ་མ་ཞེས་པ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།