དཔའ་བོ་ནི་སྙིང་སྟོབས་ལས་བྱུང་།

སྙིང་སྟོབས་ལྡན་པའི་དཔའ་རྒོད་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སྡུག་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་། ཐུགས་ཁུར་མཉམ་ལན་བྱེད་ཐུབ་པའི་འབོད་བལྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དྲ་་གྲོགས་ཚོ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།