ཐུགས་ཆེ་ཞུ།

ང་ཚོས་རང་དབང་དགོས་ཞེས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་སྒྲོག་གི་ཡོད་ཀྱང་། ང་ཚོ་རང་ཉིད་ལ་དབང་བའི་བོད་ཡིག་དང་། བོད་སྐད་ནི་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་ཧ་ཅང་དཀོན་པའི་དུས་འདིར། གྲོགས་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དེ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་༼ ཤམ་བྷ་ལ ༽ རུ་བོད་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་འཛམ་གླིང་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོར་རྒྱང་ལྟ་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད་མི་བུ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་ཀྱང་འབྲི་ཆོག་པའི་༼ ཕོ་ཉ ༽ ཞིག་བཟོས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་་་་་ཞུ། །


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།