ཏེ་ལོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ནང་བསྟན་ཆོས རིག

ཏེ ལོག་རིན་པོ་མཆོག་སྐྱ་ཕབ་ནའང་ནང་བསྟན་ཆོས་རིག་ལ་ཞབས་འདེགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འདུག


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།