ལས་འགུལ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དེ་ལྟ་བུའི་ལས་འགུལ་ནི་ང་ཚོ་ལ་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་སྙམ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཐའེ་ཝན་གྱི་གཞས་པ་གྲགས་ཅན་ཕེ་རིས་ཌི་ལིམ་ལ་བཅར་འདྲི།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།