བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག

ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་ང་ཚོས་ལོས་བཀོལ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་བརྩེ་བའི་ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།