ང་བོད་ལ་དགའ་བས་ཡིན།

བོད་མའི་མདུན་ལམ་བོད་པ་རང་གིས་འཚོལ་དགོས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "དཀར་མཛེས་ས་གནས་སུ་ས་ཞིང་མ་རྨོས་པར་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།