འཕན་པོའི་ལོ་རྒྱུས།

གོང་ནས་འཕན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་མཁས་དབང་དགེ་ཆོས་ཀྱི་དེབ་དཀར་ནང།ཡིག་རྙིང་གི་ བྱང་བུའི་སྐོར་ལས་ཟིང་བོའི་རྗེའི་ལོ་རྒྱུས་དར་རྒུད་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་ཆ་དོད་ཡོད་པ་དག།དེང་སང་ས་མིང་རུས་མིང་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་་བྱ་རྒྱ་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་དུ་བརྩིས་ནས། ཕ་ཡུལ་འཕན་པོ་ནས་ཡིན་པ་རྣམས་ཐུགས་ཁུར་དོ་སྣང་མང་ཙམ་བྱ་རྒྱུ་གལ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།