རྗེས་སུ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ད་ལྟའི་འདི་འདྲ་མི་སྲིད་པ་ཞིག་རེད།་ཡིན་ཡང་སེམས་ཤུགས་མ་ཉམས་པ་བྱོས་ལོ།

རྗེས་སུ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ད་ལྟའི་འདི་འདྲ་མི་སྲིད་པ་ཞིག་རེད།་ཡིན་ཡང་སེམས་ཤུགས་མ་ཉམས་པ་བྱོས་ལོ། gangduk
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "སྐབས་རྗེས་མའི་བོད་གཞུང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་མི།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།