རྐམཔ་ཕརན་སི་ལ་ཕེབས་ཕྱོགས་་སྐོར་དྲི་བ་།

ལོ་རྗེས་མར༢༠༡༠་ལོ་ལ་རྒྱལ་དབང་རྐམ་པ་ཕརན་སི་ལ་ཕེབས་ཡག་ཐུགས་བརྟེན་ཁེལ་ཡོད་དམ། གལ་་ཏེ་ཕེབས་ན་ཟླ་བ་དང་ཚེས་གྲང་གང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་རེད་དམ། ཐུགས་ཆེ་ན་།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཆར།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།