བཀྲིས་བདེ་ལེགས་དང་འཚམས་འདྲི་ཞུ།

བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་བཟང་ལགས། དེ་སྔོན་ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་གསར་ཁང་དུ་ཡོད་པ་ཧ་གོ་མ་སོང་བས་དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། རྗེས་མ་མཇལ་ཡོང་།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།