ཨ་སྒོར་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་ཡ།

ཀར་ཆོས་ཀྱི་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་བཅུ་བཏང་གིས་ན་ཀརྨ་པའི་བླ་བྲང་ནས་ཡང་བསྐྱར་གཏོང་རྩིས་ཡོད་ལབ་འདུག རྒྱ་ནག་སྟོབས་ཆེན་འགྲོ་བཞིན་པ་དངོས་ལ་དཀའ་ངལ་ག་བ་ཡོད་ལབ་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་༡གིས་ཁ་མཆུ་འཛུཌ་རྒྱུར་གདེང་ཚོད་ཡོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།