ཡར་རྒྱས་བཏང་ཆེ་དྲག་པའི་སྐྱོན་མི་འགྲོ།

བོད་མི་གཞིས་ཆགས་ཡར་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་ཡིན་རུང་། གཞིས་མི་ལོ་རེ་བཞིན་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག དེ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཆེ་དྲག་པའི་སྐྱོན་མི་འགྲོ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ལྟ་གྲུབ་གསུམ་གཞིར་བཞག་འབྲེལ་ལམ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།