ཚུལ་ཁྲིམས་འོད་ཟེར་ལ་འབོད་སྐུལ།

གསེར་རྟའི་ཚུལ་ཁྲིམས་འོད་ཟེར་ལ་གུས་ཞུ། ཁྱེད་རང་གི་ཁམས་དང་ཨ་མདོའི་དབར་དཔྱད་ཞིབ་གང་ཡང་མི་དགོས། ང་རང་ཚོ་སྔོན་ནས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡོད། ངའི་སེམས་གཏིང་ནས་འབོད་སྐུལ་ཡིན། དཔྱད་ཞིབ་དགོས་ན་བོད་དང་རྒྱ་གཉིས་དབར་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་དུ་གནང་རོགས་ཞུ།།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "གསེར་རྟའི་ཚུལ་ཁྲམས་འོད་ཟེར་གྱི་ངོ་ལྤགས་བཤུས་པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།