བོད་རིགས་ཞིག་ནས

དྲ་གྲོགས་ལགས། ཁྱེད་གྱི་གསུངས་ན་ཆུ་སྒང་དང་གཞོན་ནུས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་ཐོག་ལ་སེམས་འཁུར་མེད་པའི་ཐོག་གཞོན་ནུའི་རྒྱུན་ལས་ཞིག་གིས་ལས་འགུལ་གྱི་སྣེ་ཁྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་རོགས་ཟེར་བ་དེ་རིན་པོ་ཆེ་དཀྲོངས་བསམ་གི་ཡོད་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་རེད་བ། ངས་བྱས་ན་གཞོན་ནུས་རྒྱུན་ལས་དེ་བསམ་བློ་ཞིབ་ཁྲ་གཏོང་ནས་ལབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲ། གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་ཁྲིད་ནས་ལས་འགུལ་ཆེ་ཆུང་ག་འདྲ་བྱས་ན་ཡང་གཙོ་བོ་དེ་ལམ་དབུ་མའི་སྲིད་བྱུས་ཐོག་ལས་འགུལ་དེ་མིང་དོན་འཚུང་པ་ཡོང་བ་གང་ཞིག་ལ་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་གནས་པའི་བོད་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་བ་ཚོས་ཤུགས་རྒྱབ་ནས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་གྱིས་ཕྱ་གྲུ་མཉམ་འདེབས་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ལབ་པ་ཙམ་ལས་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་སྲོག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཡོང་བའི་རེ་བས་ལབ་པ་ཞིག་ཨ་ཡིན་ན། མ་ཚད་ཆུ་སྒང་གསར་རྙིང་གཉིས་སུ་གྱེ་ནས་ད་ང་ཚོར་ཆུ་སྒང་གཉིས་སུ་གྱུར་སོང་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་འགན་འཁྲི་མེད་ཟེར་ལབ་ཨ་ཡོད་ན། ཆུ་སྒང་གཉིས་སུ་གྱེ་བ་དེ་མདོ་སྟོད་མི་མངས་གིས་གདམ་ཁ་ཞིག་མ་རེད་ཁྱེད་ཀྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྒྱུན་ལས་ག་གེ་མོ་ཞིག་གིས་ཐབས་བྱུས་ཡིན་སྲིད། ཡིན་ན་ཡང་ཆུ་སྒང་གཉིས་སུ་གྱུར་བ་དེས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་ཐད་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཕོག་གི་ཨ་ཡོད་ན། ཆུ་སྒང་གི་རྒྱུན་ལས་ག་གེ་མོ་ཞིག་གིས་ཆུ་སྒང་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་དེས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོད་པར་གཟིགས་ནས་དབྱེ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་སུས་ཧ་གོ་ཁྱེད་ཀྱི་མཁྱེན་ནམ། གཙོ་བོ་དེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཆུ་སྒང་དང་གཞོན་ནུ་དང་བུད་མེད་ཚོགས་པ་དང་དགུ་བཅུ་གསུམ་སོགས་བོད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཆེ་ཆུང་ག་ཚད་ཡོད་པ་དེ་ཚོས་ཚོགས་པ་རེ་རེས་སོར་སོའི་ཚོགས་པ་ག་ཚད་མང་རུ་གཏོང་ཀྱང་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་ཕན་ན་ངས་དཔྱད་ན་མ་འགྲིགས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག། ཚོགས་པ་མང་རུ་གྱུར་པ་དེས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་ཕན་ཐོག་ཆེ་བ་མཐོང་གི་འདུག་ལགས། ད་དུང་ངས་བསམ་བློའི་མ་མཐུས་པ་དང་མ་འདང་བ་དེ་འདྲ་འདུག་ན་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་ཞུ
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཆུ་སྒང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༤༢པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།