བོད་པའི་རྒྱུག་ཁྱི

དྲ་སྒོ་རྒྱག་པ་དང་མཁས་པ་མང་པོ་བཙན་འོག་ཏུ་ལྷུངས་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དེ་ང་རང་ཚོའི་བོད་མི་ནང་ནས་རྒྱ་ཡི་རྐུབ་གཡོག་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཁྱོད་ནི་གོ་ཁྲིན་ཏོང་ལ་དགའ་བའི་མི་དང་རྒྱ་ཁབ་ལ་ཞེན་པའི་མི་རེད་སོགས་ངོ་དགའ་རེ་བཤད་ཡོང་དུས་རྒྱུག་ཁྱི་རྣམས་ཀྱིས། ངོ་དགའི་རྔ་མ་གཡུག་གཡུག་བྱེད།། རང་ཤ་ཟ་ལ་རྔོམ་གྱུར་ནས།། ཤ་ཁྱི་ལྕེ་ལེབ་འདམ་གང་སྟོན།། ལ་ལུང་ཀུན་ལ་རྒྱུག་བྱས་ནས།། སྤུན་ཟླ་ཟ་རྒྱུའི་ལས་ལ་བྲེལ།། རང་ཤ་ཟ་རྒྱུ་རག་སོང་ན།། པོ་བ་ཁལ་མོ་བརྡབ་བརྡབ་བྱེད།། མགོ་བོ་སྨད་ཅིང་ཟུག་ངུ་ཡིས།། རྒྱ་རྒན་ངོ་སོ་ཨེ་རག་ལྟ།། ཁྱི་ཡི་སྐྱེ་བ་མ་ལེན་ན།། རྒྱ་ཡི་བོད་ཡིག་སྦྱོང་བ་དཀའ།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྒྱའི་བཙོན་འོག་གི་གསར་འགོད་པ་༢༧ལས་༡༠བོད་རིགས་རེད། "བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།